16 August 2018

Soes, 2016

Soes DM. 2016. Onderzoek voorkomen marmerkreeft in Middelburg. Rapportnummer 16‐250. Bureau Waardenburg, Culemborg. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10943.82081

Abstract

De marmerkreeft is een in Nederland exotische rivierkreeft die valt onder de recent inwerking getreden Europese exotenverordening (EU 1143/2014). Van de marmerkreeft zijn uit Nederland tot op heden geen populaties bekend (Koese & Soes, 2011; D.M. Soes eigen informatie). Voor de marmerkreeft is het dan ook van belang nieuwe vestigingen snel te signaleren zodat eventueel maatregelen kunnen worden genomen die verdere verspreiding tegengaan of zelfs eliminatie mogelijk maken.

In 2014 en 2015 zijn in het westen van Middelburg (omgeving Hugo de Grootlaan) twee vondsten van mogelijke marmerkreeften gedaan. Eén waarneming betrof een dood exemplaar in een brandgang. Het tweede exemplaar werd levend aangetroffen in een tuinvijver. Verder is er nog een ongedateerde waarneming van een levende kreeft in dezelfde brandgang. Deze informatie was voor de NVWA aanleiding nader onderzoek uit te voeren.

In onderhavig rapportage wordt beschreven:
  1. de definitieve determinatie van de gevonden kreeften;
  2. een inventarisatie naar het eventueel voorkomen van de soort in de directe omgeving van de genoemde vondsten;
  3. de kansen op verspreiding indien zij in het westen van Middelburg daadwerkelijk zou voorkomen.
Keywords: None provided.

(English translation with Google Translate and some guesswork)

The marbled crayfish is a exotic crayfish in the Netherlands that falls under the recent the European Exotics Regulation (EU 1143/2014) came into effect. There are no populations known to date from the Netherlands (Koese & Soes, 2011; D.M. Soes, unpublished). It is therefore important for the early detection of marbled crayfish in new river branches quickly so that possible measures can be taken to prevent further dissemination or even enable elimination.

In 2014 and 2015 in the west of Middelburg (near Hugo de Grootlaan), two possible marbled crayfish were found. One observation was one dead individual in a firebreak. The second individual was found alive in a garden pond. There is also an undated observation of a living crayfish in the same firebreak. This information was further explained by the NVWA conduct research.

This report describes:
1. the definitive determination of the crayfish found;
2. an inventory of the possible occurrence of the species in the direct environment of the findings;
3. the chances of spreading if they are in the west of Middelburg.

No comments: